Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Learningfever, een afdeling van Multimedi (met kbo-nummer 0637.903.276), vertegenwoordigd door Dominiek Henckaerts. De hoofdzetel van Multimedi is gelegen te Interleuvenlaan 74, 3001 Leuven, die gecontacteerd kan worden via info@multimedi.be.

Doel van de verwerking

Learningfever is een (online) leerplatform dat gebruikt wordt door Multimedi om zelf en voor rekening van zijn partners opleidingen, trainingen en workshops te organiseren. Wij verwerken persoonsgegevens voor facturatie en administratie van onze activiteiten, voor het evalueren van het bereiken van de leerdoelen van de opleidingen door de cursisten en de controle van de kwaliteit van de docenten.

Rechtsgrond

De gegevens worden verwerkt op basis van een contractuele verplichting. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens dan kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen gebruik maken van onze diensten.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verwerken de gegevens die u zelf aan ons meedeelt en gegevens die we verkrijgen van docenten en medecursisten via feedback systemen. Het is mogelijk dat we je contactgegevens verkrijgen van onze partners zodat we je kunnen contacteren om accounts aan te maken op de platformen die gebruikt worden voor de opleiding.

Aan wie maken wij uw gegevens over?

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan de partijen waarmee Learningfever samenwerkt en waarmee een overeenkomst werd gesloten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

De persoonsgegevens verwerkt voor administratie en facturatie worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van een jaar na beëindiging van je opleiding, workshop of training.

Welke rechten heeft u als betrokkene?                                

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De cursist heeft te allen tijde recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering.

Bovendien, heeft de cursist het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere opleidingsorganisatie .

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cursist gevraagd om de vraag te richten aan privacy@multimedi.be vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs.

Direct marketing

De persoonsgegevens van de cursisten worden niet gebruikt met het oog op direct marketing.

Klacht

Wie misbruik vaststelt van het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens kan een klacht indienen bij de GegevensBeschermings Autoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen